top of page

Om Skog og Skred AS

Skog og Skred AS er et uavhengig selskap som tilbyr kartlegging av skog og rådgivning i saker der skog har en funksjon som vern mot naturfarer som snøskred, jordskred, ras, steinsprang og flom.

Målrettet skjøtsel av skog kan være et av flere skredsikringstiltak. En skjøtselsplan for skog som verner mot skred, kan være et godt hjelpemiddel for kommunen, utbyggere,  skogsentreprenører og berørte grunneiere.

Vi følger gjeldende retningslinjer fra samfunnsaktører som NVE og NGI, og holder oss oppdatert på forskning og utvikling.

Et skredsikkert skogbruk vil innebære ekstra driftskostnader. Skog og Skred AS vil jobbe for at målrettet skjøtsel av skog som verner samfunnet mot skred kan kvalifisere til finansiering på linje med andre skredsikringstiltak. 


Kontorsted er Ål i Hallingdal, og vi tar oppdrag i hele landet.

Om Skog og Skred AS: About


Steinar Forberg.jpg

Steinar Forberg

Daglig leder, skogbruksplanlegger. Høgskoleutdannet i skogbruksfag fra (tidligere) Gjøvik Ingeniørhøgskole
Har bakgrunn fra arbeid med skogbruksplanlegging og skogtaksering, og bruk av GIS i kartlegging av skog. Relevant oppvekst i ei tid da skogsarbeid foregikk med motorsag, traktor og vinsj. Lang erfaring med feltarbeid som inventør i Landsskogtakseringen (NIBIO), og som skredobservatør for skredvarslingstjenesten Varsom.no.

Om Skog og Skred AS: Team
bottom of page