top of page
Skog som verner mot skred

Prosjekter

- Pågående og gjennomførte prosjekter

Prosjekter: Projects
Illustrasjonsbilde.jpg

E6 Storhove-Øyer

I forbindelse med bygging av ny E6 mellom Lillehammer og Øyer, er et skogområde båndlagt gjennom reguleringsplan som hensynssone for skred. Skog og Skred har utarbeidet skjøtselsplan for området, i tråd med bestemmelser i reguleringsplan. Skjøtselstiltak er foreslått på et nokså detaljert nivå. Varig stabilitet skal sikres ved å gjøre tiltak som fremmer aldersvariasjon, treslagsvariasjon og gjenvekst av alle alle naturlig forekommende treslag.


Et spennende og innovativt prosjekt på oppdrag fra Nye Veier AS!

Vestlia, Ål kommune

Vi utarbeider skjøtselsplan for et skogområde ved Ål sentrum. Foruten å være et relevant område der skogen har en klar sikringsfunksjon overfor bebyggelse, er det et godt synlig og lett tilgjengelig terreng der hensiktsmessige skjøtselsmetoder kan prøves ut og vises fram. Skogen i området er stort sett relativt ung, og kan dermed formes ved nokså enkle inngrep. Samarbeid med NIBIO skal sørge for at alle tiltak som blir utført har solid faglig begrunnelse.

110_128_2.JPG
_8150397.JPG

Vernskog i Sveits

Skog og Skred AS var så heldige å få delta på studietur til Sveits, sammen med representanter fra skognæring og offentlige instanser. Formålet med turen var å øke kunnskapen om hvordan sikringsskog kan stelles og drives. Sveits har mange tiårs erfaring med å skjøtte sikringsskog, og bruker store beløp årlig på slik skjøtsel og stell. Allikevel viser regnestykket at det er svært lønnsomt i forhold til om samfunnsinteressene skulle sikres med andre installasjoner. Mye av kostnaden er arbeid for folk, som driver planlegging og tidkrevende skjøtsel. Men på den måten opprettholdes et sterkt og engasjert fagmiljø, det er også en nyttig bieffekt.

Pilotprosjekt: Arnegårdslie, Nesbyen

Det overordnede målet med prosjektet er å utarbeide en skjøtselsplan som ivaretar både ønsket om å drive skogbruk, og hensynet til skredsikkerhet i Arnegårdslie.


En kartlegging av skogen, og sammenstilling av skogdata, terrengdata og data fra skredfarekartlegging, gir grunnlag for riktig skogbehandling der tiltakene har størst effekt. Kartlegging av gamle driftsveger og kritiske punkter der veger krysser vannveger er også en viktig del av planen.

Planen skal brukes av skogeiere og kommunen for å ivareta meldeplikten ved hogst som er innført i området.

_9091560.JPG
_A090500.JPG

Pilotprosjekt: Sårheim, Jølster

Hvordan omvandle en overtett monokultur av gran til en skog med varig variasjon? Når i tillegg terrenget er bratt, adkomsten vanskelig og mulige jordskred og snøskred kan nå bebyggelse, er utfordringene store. Målet er at de løsningene som en tar i bruk her skal kunne brukes i andre områder med lignende utfordringer. 

Skogen er saumfart etter lommer og åpninger der en kan tenkes å få opp foryngelse. Enkelte nøye utvalgte steder er granskogen åpnet opp, og det er satt ut planter av ulike lauvtrær som har forventet evne til å vokse opp i halvskygge. Dette er et første skritt i omvandlinga av skogen.

Løsningene her blir til i samråd med blant andre Skogkurs, NVE, WSL i Sveits, Statsforvalteren i Vestland og Sunnfjord kommune.

bottom of page