top of page
Vernskog

Skogens rolle

som vern mot skred

Skogens rolle: Services

Nedbør og avrenning

Skog og vegetasjon fanger opp en god del av nedbøren, og mye av vannet og snøen som fanges opp av trekronene fordamper direkte derfra, uten å nå bakken. Skog og trær tar også opp store mengder vann fra grunnen gjennom røttene, og fordrøyer vann fra arealer også ovenfor mulige løsneområder

Til sammen gir dette en vesentlig mindre fare for jord- og flomskred i områder dekt med skog, sammenlignet med åpne områder.

Skog har en gunstig effekt på snødekket vinterstid. Mindre vind og mindre sprang i temperatur sammenlignet med åpent lende, gir mindre ugunstig lagdeling i snøen, og reduserer faren for snøskred. Mindre snø i skog gir også mindre vann i omløp i vårflommen, og dermed mindre fare for erosjon og flomskred i denne kritiske perioden.

Skog som verner mot naturfarer.jpg

Trerøtter binder bakken

Trærnes røtter er en effektiv armering av bakken. Der skogen hogges brytes røttene ned i løpet av noen år, og vi får en periode med dårligere binding av jorda før ny skog er etablert. Derfor kan aktuelle skjøtselstiltak være å begrense størrelse på hogstflater og sørge for rask etablering av ny skog, med best mulig egnet treslag.

Stående skog av en viss tetthet holder også på snødekket og kan hindre at det løsner snøskred, og grov skog kan bremse mye av energien og i beste fall stoppe steinsprang.

Røtter.jpg

Et varig skogbilde

Hvis skogen skal tjene som vern mot skred på lang sikt, er det viktig å opprettholde eller skape et varig, variert skogbilde. Det kan finnes naturlig ved at skogen har en variasjon i treslagssammensetning og alder, eller det kan skapes ved aktiv skjøtsel. Litt forenklet kan en si at en robust skog er en skog med robuste enkelttrær. 

Skogbilde.JPG
bottom of page