top of page
Ål

TjenesterSkjøtselsplanlegging

Kartlegging

Rådgivning


Tjenester: Services

Skjøtselsplan for skog som verner mot naturfarer som skred, ras, steinsprang og flom.

Skjøtselsplan for skog som verner mot naturfarer, utarbeides med utgangspunkt i kartlegging av skog og terreng, og bruk av data fra skredfarekartlegginger.

En oversiktskartlegging av skogen er svært aktuelt i områder der skredfarekartlegging er gjennomført og viser at skogen har en viktig funksjon som vern mot skred.

Skjøtselsplan

Detaljplanlegging av hogst og skjøtselstiltak

Skog verner mot skred. Men hvilke egenskaper har skogen? Hvilke egenskaper er det ønskelig at skogen skal ha? Hvilke tiltak bør gjøres før, under og etter hogst for å sikre at skogens vernefunksjon mot skred ivaretas? Det er spørsmål som besvares gjennom detaljert planlegging av hogst og skjøtsel.

Skjermbilde_kart.jpg

Rådgivning ved skredfarekartlegging

En nærmere analyse av skogen i et skredutsatt område kan gi informasjon om skredhistorikk og skredutbredelse, og potensiale for å bruke skog aktivt som element i en skredsikringsplan.

Aktuelle spørsmål er å kartlegge stabiliteten til stående skog, om det er mulig å etablere skog i løsneområder for skred, eller etablere / skjøtte skog langs bekker og vassdrag som sikring mot erosjon.

IMG_5758.JPG

Dronefoto

Bruk av drone gir raskt oversikt over skogområdene. Vi flyr, fotograferer, kartlegger, som her ved kartlegging av stormskader. Å lage ortofoto fra dronebilder gir mulighet for arealberegninger eller videre analyser.

Drone_skadekartlegging.jpg

Andre takst - og kartleggingsoppdrag

Vi tar også andre oppdrag innen taksering av skog, og andre skog-relaterte kartleggingsoppdrag.

_2010857.JPG
bottom of page