top of page
Ål

TjenesterSkjøtselsplanlegging

Kartlegging

Rådgivning


Tjenester: Services
Skjøtselsplan

Skjøtselsplan for skog som verner mot naturfarer som snøskred, jordskred, steinsprang og flom.

Skjøtselsplan for skog som verner mot naturfarer, utarbeides med utgangspunkt i kartlegging av skog og terreng, og bruk av data fra skredfarekartlegginger.

Gjennom flere år med pilotprosjekter og kunnskap om hvordan sikringsskog mot naturfarer skjøttes i andre land, har vi utviklet gode rutiner for innsamling av nyttige skogdata.

Ofte finner vi at skogen ikke har optimal effekt som sikring mot naturfarer. Da foreslås de mest effektive tiltakene på vegen til et varig robust skogbilde, gjerne sammen med midlertidige sikringstiltak. Vi må se langt fram i tid, og planlegge for tiltak som gir økt trygghet i framtida.

Dersom skogen trekkes inn i skredsikringsplaner sammen med andre sikringstiltak, kan det redusere kostnadene ved anlegg og vedlikehold av andre skredsikringsinstallasjoner 

_A110526.JPG

Detaljplanlegging av skjøtsel og hogst

Skog verner mot skred. Men hvilke egenskaper har skogen? Hvilke egenskaper er det ønskelig at skogen skal ha? Hvilke tiltak bør gjøres i ung skog, eldre skog, under og etter eventuell hogst? Kostnadseffektive tiltak krever planlegging på et svært detaljert nivå.

Data fra en grundig kartlegging og detaljerte behandlingsforslag kan integreres i oppdragsgivers og entreprenørers kartløsninger.

IMG_5758.JPG

Rådgivning ved skredfarekartlegging

En nærmere analyse av skogen i et skredutsatt område kan gi informasjon om skredhistorikk og skredutbredelse, og potensiale for å bruke skog aktivt som element i en skredsikringsplan.

Aktuelle spørsmål er å kartlegge stabiliteten til stående skog, om det er mulig å etablere skog i løsneområder for skred, eller etablere / skjøtte skog langs bekker og vassdrag som sikring mot erosjon.

_2010857.JPG

Andre kartleggingsoppdrag

Vi tar gjerne andre kartleggings- og planleggingsoppdrag innenfor skog og skogbruk. Skog og Skred er registrert droneoperatør.

bottom of page